KAS MES 

Mes esame neformalaus ugdymo švietimo mokyklėlė.

„Global Education“ remiasi H.Gardnerio teorija, kuri siūlo neformalųjį ugdymą, kuris skatina ir ugdo visas daugialypio intelekto rūšis.

Mes siekiame patenkinti vaiko poreikius bei interesus. Labai svarbu, kad vaikas galėtų tobulėti savo veikloje, taip atverti pažinimo ir mokslo pasaulį.

Skatiname mažųjų savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, taip jie tampa atviresni, drąsesni, lengviau įsilieja į jį supantį pasaulį.

Kartu mes galime atversti ypatingą, atradimų kupiną pasaulį.

TIKSLAI

Mūsų tikslas suteikti mokiniams kuo platesnį ir įvairesnį veiklų pasirinkimą, jog kiekvieno noras pažinti būtų atrastas. Būtent todėl siūlome įvairiausias veiklas, į kurias įtraukiame ir savanorystės bei socialinių iniciatyvų praktiką. Tikime, kad pasaulio pažinimui yra būtinas visų spalvų ir visų emocijų pažinimas. 

Organizuojame ugdymo procesą taip, kad kiekvienas patirtų asmeninę pažangą ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.

Mūsų tikslas - atskleisti asmenybės stipriąsias savybes.

POPAMOKINĖ NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLA

Tai ne tik įvairūs užsiėmimai, konkretūs būreliai ar sportiniai iššūkiai. Tai kartu gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, gebėjimas kritiškai mąstyti, nebijojimas kurti ar išbandyti savo jėgas.

Popamokinė veikla neturi būti tik hobis. Tai turi būti veikla, kuriai reikia pastangų, skatinančių judėti link asmenybės tobulėjimo. Pavyzdys: kompiuteriniai žaidimai gali būti hobis, tačiau jei tą susidomėjimą perkelsime į aukštesnį lygį, pavyzdžiui, programavimą - tai taps tobulėjimą skatinančia popamokine veikla.

Kiekvienoje neformaliojo ugdymo veikloje galime atrasti pažinimą skatinančių metodų ir veiklų.

VAIKŲ UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Labai svarbus vaikų vaidmuo įgyvendinant programą (galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.)

Šiose programose vaikai galės:

·         Išmokti išsikelti ir aiškiai suprasti mokymosi tikslus;

·         Priimti kūrybinius sprendimus;

·         Formuoti savo vertinimo aplinką, gebėti patiems atrinkti geriausių darbų pavyzdžius;

·         Išmokti suformuoti vidinius ir išorinius vertinimo kriterijus;

·         Rinktis mokymosi tempą;

·         Siūlyti pamokos temas;

·         Pasidalinti mokiniui svarbiomis ir aktualiomis temomis, jas spręsti, analizuoti.

KOKIA TVARKA BUS FORMUOJAMA VEIKLA

Galimos individualios pedagogų konsultacijos.

Numatomas grupės dydis (vaikų skaičius grupėje) — 10-12.

Planuojamas grupių skaičius — 3,4.

Numatoma kaina už programą - 40€/mėn.

Su NVŠ krepšeliu 20€/mėn.

MOKYMO IR MOKYMOSI EIGA:

·         Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų programoje dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga, kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese).

·         Prieš atliekant užduotis aiškiai nustatomi tikslai ir aptariami rezultatai. Paaiškinama tikslo sąvoka. Mokinys ir mokytojas, bei kiti grupės dalyviai kartu diskutuoja apie atliktą darbą.

·         Mokiniai individualiai įsivertina savo pažangą (dirbau pats, reikėjo pagalbos, padėjau draugui) ir aptaria grupėje. Grupių administratoriai plakate „Pažangos laipteliai“ priklijuoja savo grupės lapelius (kiekvienai grupei iš anksto išdalijami skirtingos spalvos lapeliai) ant lapelių pakomentuoja, kaip kiekvienam grupės nariui sekėsi dirbti.

·         Mokiniai įsivertina „Nebaigtų sakinių" metodu: „ Šiandien pamokoje sužinojau... Per pamoką man geriausiai sekėsi.... Šiandien labiausiai patiko.....“.

·         Atsakymai į klausimus: „Su kokiais sunkumais susidūriau? Kas galėjo būti geriau? Ką daryčiau kitaip?“.

·         Mokiniams siūloma išreikšti pamokoje patirtas emocijas. Kaupiamas mokinių darbų aplankas: tam tikras pačių mokinių atrinktų geriausių savo darbų rinkinys.

·         Mokiniai aktyviai dalyvauja šiame procese, sudarydami ir formuodami savo aplankų skyrius, identifikuodami mokymosi kriterijus ir išrinkdami darbų pavyzdžius, geriausiai atspindinčius nustatytus kriterijus. Be to, mąstymas apie savo ankstesnius darbus ir apie tai, kaip jie atitinka numatytus pasiekimus, padeda mokiniams kelti naujus mokymosi tikslus.

·         Būtent to siekdami mes naudojame mokinio ar mokinių aplankus ir taip naudojami jie tampa prasmingi.

·         Skiriami ir paaiškinami namų darbai.

·         Mokymosi semestro pabaigoje išduodami sertifikatai, paliudijantys žinių įgijimą ir išklausymą.

PRISIDĖK PRIE MŪSŲ UGDYMO PROGRAMOS.